The Ultimate Yamaseigan - Yagyu Shingan Ryu Koden Heiho DVD with Kenji Shimazu

  • Sale
  • $49.95 USD
  • Regular price $59.00 USD
Shipping calculated at checkout.


Contents:
 
Kihon Dojo Rei
Modern Interpretation of Yamaseigan Muscle
Kowami (Isometric contraction) No Higi
Reiho Kuden 
Zarei
Tachi No Zadori
Tachiai Tachidori
Ayumi Ashi No Kokoroe
Hoho 1
Hoho 2
Mikazuki No Keri
Verbal teaching of Tegama
Sumi Gaeshi Omote
Sumi Gaeshi Ura
Tegama No Den Explanation of Kotsuraku
Secret techniques of Kamate No Henka
Kowami No Hiden
Kowami No Tanren Hiden
Omote Kajo
Chugoku
Otoshi
Kidachi Gumi Omote No Kata
Tachi No Kamae that use Kowami
Kotsuraku No Hiden
Gorin Kudaki
Ku No Kudaki
Fu No Kudaki
Ka No Kudaki
Sui No Kudaki
Chi No Kudaki
Muto Dori Higi Hajiki Dama
Kihon
Renda
Jissen
Kuden Higi (Secret methods transmitted orally)
Doin No Jutsu
Matsukaze No Kiai / Yanagi No Aiki
Kowami No On Anpo
Sappo Hijutsu
Yagyu Shingan Ryu Kinraku Kappo Ogi Nana Kajo
Dai Ikkajo Sujibiki No Jutsu
Dai Ni Kajo Doin No Jutsu
Dai San Kajo Yo No Kowami / Dai Yon Kajo In No Kowami
Dai Go Kajo Kowami No Saguri
Dai Rokkajo Kamate No Jutsu
Dai Nana Kajo Tome Giri No Jutsu
Sakkatsu Jizai

 

Language: Japanese with English subtitles
Run time: 115 min.
SPD-7514