Ryukyu Kobudo Weapons DVD

  • Sale
  • $49.95 USD
  • Regular price $59.00 USD
Shipping calculated at checkout.


Contents:

Shushi no Kon Dai
Shushi no Kon Sho
Hamahiga no Sai
Chatanyara no Sai
Mezato no Tekko Juysu
Chikinshitahaku no Sai
Nicho Nunchaku
Nicho Gama
Tsuken Sunakake no Kon Ekku
And more

Language: Japanese

Length: 35 min.

prd-108