Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc

Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 4 by Kazuoki Sogawa

Regular price $39.95 USD
Regular price $59.00 USD Sale price $39.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Head of Saigo Ha Daito Ryu Aikibujutsu, Kazuoki Sogawa covers all aspects of the Daito Ryu Saigo Ha Shukikan curriculum in this 5 part series.

Contents include:

 • Kotegaeshiwaza
 • Shihonagegaeshiwaza
 • Iriminagewaza
 • Ichijokiwame~Gojokiwamenokaeshiwaza
 • Banzaigatamenokaeshiwaza
 • Ryotekiwame
 • Shihonageichijokiwame
 • Ichijokiwamekotegaeshi
 • Shitamigaeshi
 • Rokujogatamesuwaritori
 • Hidensanjokuzushi
 • Hidenkyujokiwame
 • Hidenjujokiwame
 • Hidengozagatame
 • Hidentachimagatame

Language: Japanese

Run Time: 45 min.

DAI7D