Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 3 by Kazuoki Sogawa

 • Sale
 • $49.95 USD
 • Regular price $59.00 USD
Shipping calculated at checkout.


Head of Saigo Ha Daito Ryu Aikibujutsu, Kazuoki Sogawa covers all aspects of the Daito Ryu Saigo Ha Shukikan curriculum in this 5 part series.

Kyujogatame:

 • Ippondori
 • Kotehineri
Jujogatame:
 • Tegatanauchi
 • Katatedori
 • Ryotedori
Taiotoshi:
 • Shoden ・Chuden
 • Tegatanauchi
 • Ryotedori
Shihoukakae:Ryotedori
 • YokomenuchiTenshinirimi:
  • Ryohijimaedori
  • Ryohijiushirodori
  Gashoiriminage:
  • Gashonage
  • Shirushigirinage
  • Hurenage
  Karaminage:
  • Jujikarami
  • Ushirokubitori
  • Okurijuji
  Ryoteotoshi:Kaitenryotehusagi>
 • KagetoritenshinOkuden:
  • Tachiwazanijogatame
  • Ushirokoteage
  • Sanjokuzushi
  • Shijoryokotedori
  • Sanjoyubigatamenihondori
  • Sanjoashigatame
  Hiden:
  • Kyujonihondori
  • Chochogatame
  • Kyujogatameteashinihondori
  • Kujakudori
 • Language: Japanese
 • Run Time: 45 min.
 • DAI6D