Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc
Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa - Budovideos Inc

Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 2 by Kazuoki Sogawa

Regular price $39.95 USD
Regular price $59.00 USD Sale price $39.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Head of Saigo Ha Daito Ryu Aikibujutsu, Kazuoki Sogawa covers all aspects of the Daito Ryu Saigo Ha Shukikan curriculum in this 5 part series.

Contents include:

 • Chidori : Ryoutedori / Ryoutedorichidori
 • Kotegaeshi : Kentsuki (Omotedori・Uradori) / Haigokentsuki
 • Hazuminage : Katate・Ryoutedori / Tegatanadori / Munedori / Katadori
 • Shihogatamekoshinage : Ryotedori, Katateyokomenuchi, Ryogoshidori
 • Tenpounage : Ryotenage
 • Chihonage : Katatedori / Ryotedori / Tegatanauchi
 • Ashibarai : Katatedori / Kentsuki
 • Kumodori Tachigime: (Kaitennage) Tachikiwame / Kentsuki / Katate(Ai・Gyaku)
 • Shichijokiwame : Tegatanauchi / Kasumidori (Kage)
 • Hachijokiwame : Tegatanauchi (Omote Ura)
 • Banzaigatame : Tegatanauchi / Kentsuki / Ryotedori (Kansetsugaeshi ・Nonakanomaku)

Language: Japanese

Run Time: 45 min.

DAI5D