Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $49.00 USD Prix soldé $39.95 USD
Frais de port calculé au moment du paiement.

Production of the Wado Ryu Karate video series was supervised by Niwa Shunichi, Kusaka Tsutomu, Kawase Masatoshi and Taura Takatomi of the Japan Wadokai (Japan Karate Federation) and perfomed by Mano Takaichi, Arakawa Touru, Hakaoishi Katsumi, Nishimura Seiji and Nozaki Hiroshi.

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $49.00 USD Prix soldé $39.95 USD