Takemusu Aiki DVD 1 with Hitohiro Saito - Budovideos Inc

Takemusu Aiki DVD 1 with Hitohiro Saito

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $59.00 USD Prix soldé $39.95 USD
Frais de port calculé au moment du paiement.
Son of Morihiro Saito teaches Iwama style Aikido in this instructional DVD. Contents include:

Tai no Henko
Morote-dori Kokyu-nage
Suwari-waza
Shomen-uchi Ikkyo
Yokomen-uchi Nikyo
Yokomen-uchi Sankyo
Yokomen-uchi Yonkyo
Yokomen-uchi Gokyo Ura-waza
Shomen-uchi Kokyu-nage
Suwari-waza Kokyu-ho 1
Tachi-waza
Kokyu-nage
Katate-dori Shiho-nage
Yokomen-uchi Shiho-nage
Muna-dori Kote-gaeshi
Katate-dori Kote-gaeshi
Katate-dori Irimi-nage
Shomen-uchi Irimi-nage
Yokomen-uchi Irimi-nage
Suwari-waza Kokyu-ho 2

 

Language: Japanese

Run time: 57 min.

IWA1D

Takemusu Aiki DVD 1 with Hitohiro Saito - Budovideos Inc

Takemusu Aiki DVD 1 with Hitohiro Saito

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $59.00 USD Prix soldé $39.95 USD