Essence of Daito Ryu Aikijujutsu Book 1 (Preowned) - Budovideos Inc
Essence of Daito Ryu Aikijujutsu Book 1 (Preowned)
Essence of Daito Ryu Aikijujutsu Book 1 (Preowned)
Essence of Daito Ryu Aikijujutsu Book 1 (Preowned)

Essence of Daito Ryu Aikijujutsu Book 1 (Preowned)

Prix habituel $179.95 USD
Prix habituel $249.00 USD Prix soldé $179.95 USD
Frais de port calculé au moment du paiement.

This out of print book is a compilation of previously printed articles on Daito Ryu Aikijujutsu in Hiden Budo magazine.

Includes:

1: The Accomplishments of Kozui Tsuruyama

2: Morihei Ueshiba & Sokaku Takeda's Excellence

3: Saigo Ha Daito Ryu Aikibujutsu

4: Horikawa Kodo & 60 Years of Aiki

5: Takuma Hisa Shihan: Lifelong Student of Sokaku Takeda & Morihei Ueshiba

6: Ai Suru Aiki Techniques by Takeo Nishikido

7: Hakko Ryu Jujutsu and Ryuho Okuyama

8: The Original Meaning of Daito Ryu Aikijujutsu: 60 Years of Matsuda Den Aiki 

9: The Daitokan Dojo of Tokimune Takeda 

10: Hakaru Mori of the Takumakai Talks About His Training History 

11: Nihon Daito Ryu Aikibudo Seishinkai 

12: Hakko Ryu Sohonbu Dojo 

13: Seigo Okamoto Technique Series

Language: Japanese

146 page book