Wado Kai DVD 2: Kata Pinan Godan, Kushanku, Naihanchi - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 2: Kata Pinan Godan, Kushanku, Naihanchi

Precio regular $19.95 USD
Precio regular $29.00 USD Precio de venta $19.95 USD
Envío calculado al finalizar la compra.

La producción de la serie de videos de Wado Ryu Karate fue supervisada por Niwa Shunichi, Kusaka Tsutomu, Kawase Masatoshi y Taura Takatomi de Japan Wadokai (Federación Japonesa de Karate) e interpretada por Mano Takaichi, Arakawa Touru, Hakaoishi Katsumi, Nishimura Seiji y Nozaki Hiroshi.

Wado Kai DVD 2: Kata Pinan Godan, Kushanku, Naihanchi - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 2: Kata Pinan Godan, Kushanku, Naihanchi

Precio regular $19.95 USD
Precio regular $29.00 USD Precio de venta $19.95 USD