Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan

Precio regular $39.95 USD
Precio regular $49.00 USD Precio de venta $39.95 USD
Envío calculado al finalizar la compra.

La producción de la serie de videos de Wado Ryu Karate fue supervisada por Niwa Shunichi, Kusaka Tsutomu, Kawase Masatoshi y Taura Takatomi de Japan Wadokai (Federación Japonesa de Karate) e interpretada por Mano Takaichi, Arakawa Touru, Hakaoishi Katsumi, Nishimura Seiji y Nozaki Hiroshi.

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan - Budovideos Inc

Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan

Precio regular $39.95 USD
Precio regular $49.00 USD Precio de venta $39.95 USD